ABOUT JU
Leadership

Chancellor: ZHU Tuo

       President: CHEN Jian

       Vice Chancellors: ZHOU Xiaopu
                                     DAI Yuebo
       Vice Presidents:   JI Zhicheng 
                                    XU Yan
                                    TIAN Bei
                                    GU Zhengbiao 
                                    CHEN Wei
                                     WU Zhengguo