ABOUT JU
Leadership

The Chair of the University Council                                 President

ZHU Qingbao                                                                                       CHEN Jian

                                                             
       

Vice Chair of the University Council                    Vice President

DAI Yuebo                                                                                               JI Zhicheng 
       LIU Miao                                                                                                    XU Yan
                                                                                                                           TIAN Bei
                                                                                                                      GU Zhengbiao 
                                                                                                                          CHEN Wei
                                                                                                                      WU Zhengguo