ABOUT JU
Leadership

The Chair of the University Council                                 President

ZHU Qingbao                                                                                       CHEN Wei

                                                         

Vice Chair of the University Council                    Vice President

DAI Yuebo                                                                                                 XU Yan
       LIU Miao                                                                                       
TIAN Bei
                                                                                                        
GU Zhengbiao 

                                                                                                                   CHEN Wei

                                                                                                  WU Zhengguo

                                                                                                 ZHANG Linghao

undefined