ABOUT JU
Leadership

The Chair of the University Council                                 President

               Wu Zhengguo                                                                         Chen Wei

                                                         undefined

     

Vice Chair of the University Council                    Vice President

           Chen Wei                                                                        Gu Zhengbiao

             Dai Yuebo                                                                                 Zhang Yinglu                
                  Liu Miao                                                                          Du Guocheng
             

                                                                                                   Ma  Xin

                                                                                                   Ni Songtao

    

      

 undefined